sobota, 30 grudnia 2023

"Między kulturami: Tembr Galerii u Jezuitów" - podsumowanie projektu

Czas na podsumowanie projektu "Między kulturami: Tembr Galerii u Jezuitów", realizowanego przez Fundację Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA od 1.09.23-31.12.23.

Projekt był współfinansowany ze środków Wydziału Kultury Miasta Poznania.
Oferował Mieszkankom i Mieszkańcom Poznania takie wydarzenia artystyczne, jak: Koncerty z Wieży (9-10.09.23), Panel dyskusyjny pt.: "Od kultury miejskiej do kultury społecznej" oraz wystawę "Ikona i jej interpretacje", połączoną z koncertem Chórów "Unisono" (4,5.11.23).

Serdecznie polecamy obejrzenie rejestracji foto-video z wydarzeń:
*KONCERTY Z WIEŻY (fragmenty) oraz, WYSTAWA oraz WYWIADY (2 części) - tutaj*
KONCERT CHÓRÓW - tutaj* https://youtu.be/Rtw9YI0dSNg
__________________________________
O PROJEKCIE
Głównym celem zadania była realizacja działań skierowanych do mieszkańców Poznania przez twórców związanych z poznańskim środowiskiem kultury, w ramach projektów artystycznych kierowanych do lokalnej społeczności - tworzonych w Galerii u Jezuitów w Poznaniu lub pod jej auspicjami. Galeria jest integralnie związana z Fundacją Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju "Vinea". Jest miejscem interdyscyplinarnej twórczości artystów poznańskich i
zaprzyjaźnionych z lokalnym środowiskiem kultury (sztuki wizualne, muzyka, literatura, teatr, taniec, film). Chodziło o to, by tak artystycznie przestrzeń wydarzeń, by wydobyć się mógł specyficzny "tembr" Galerii w szeroko pojętej recepcji mieszkanek i mieszkańców miasta - jako wielogłos kulturowy i społeczny twórców kultury. W tak zaplanowany projekt wpisał się rozwój Galerii u Jezuitów jako nowego centrum działań kulturalnych na mapie miasta, miejsca o szczególnym znaczeniu zabytkowym, historycznym i lokalizacyjnym (Osada św. Gotarda) dla Poznania. Walorem kulturalnym i społecznym miejsca jest współistnienie społeczności polskiej i ukraińskiej, twórcza obecność artystów z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, spotkanie kultur i denominacji chrześcijańskich: katolickiej, greckokatolickiej oraz prawosławnej (wspólnota ukraińska korzysta z kościoła jezuickiego, który z nadania arcybiskupa spełnia rolę cerkwi dla dużej społeczności uchodźczej). Działania twórcze Galerii mają więc również aspekt integrujący społeczności naszego miasta - między kulturami. Wartością dodaną zadania okazała się zapowiedź wyjścia od kultury miejskiej do kultury społecznej, kultury dialogu - poprzez udział przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i ich twórcze propozycje. Projekt stał się zaczynem tego procesu budowania interakcji z odbiorcą sztuki. Wszystko powyższe stanowi wyjątkowy "tembr" Galerii u Jezuitów, jej głos i barwę jednocześnie. Obecny projekt w warstwie merytorycznej koncentrował się na dziełach muzycznych i plastycznych, na ich wzajemnym przenikaniu, na współpracy artystów reprezentujących poznańskie środowisko kultury, choć wywodzących się z różnych narodowości i wrażliwości kulturowych.

1. KONCERTY Z WIEŻY (9-10.09.23)
Cykl weekendowych "Koncertów z Wieży" opierał się na zewnętrznych odbiorcach, pozwalając w pozytywny sposób zmienić ich odbiór fragmentu miasta, jakim jest Stary Rynek, ogarnięty pracami budowlanymi. Dotyczył szerokiego spektrum uczestników (lokalnych mieszkańców i osób przybywających z zewnątrz, obecnych podczas koncertów w obszarze Starego Rynku). Ta propozycja artystów muzyków poruszyła kwestię istotną nie tylko dla nich samych oraz dla lokalnych mieszkańców, ale dla wszystkich poznaniaków, mianowicie: wizerunku miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rekreacji i partycypacji w wydarzeniach kulturalnych. Zabieg artystyczny podejmowany w przestrzeni publicznej (przez emisję dźwięku) miał charakter komplementarny: łączył działanie przestrzenne (przestrzeń dźwięku) z aspektem społecznym. "Koncerty" były więc działaniem artystycznym dla konkretnej przestrzeni, bez udziału lokalnej społeczności w samym procesie tworzenia. Celem była też estetyzacja tej przestrzeni, zwrócenie uwagi na konkretne miejsce, jego historię, problemy oraz potencjał, na możliwość aktywizacji tego potencjału w przyszłości. Na placu przed kościołem ustawiono leżaki, dla komfortowej kontemplacji
muzykę.
MUZYCY: Dawid Tokłowicz - saksofon (9.09.23) oraz Jurij Voloshyn - saksofon (10.09.23)
PRODUKCJA: Marta Lewandowska-Harasimowicz

2. PANEL: "Tembr sztuki Poznania: od kultury miejskiej ku kulturze społecznej" w Faraway cafe&lunch 7.10.23. Panel dyskusyjny z artystami polskimi, białoruskimi i ukraińskimi, gruzińskimi połączony był z koncertem w wykonaniu Łukasza Wicenciaka, Karoli Pawlak - Skrobiszewskiej oraz Andrzeja Wicenciaka. Spotkanie odpowiadało na potrzebę podejmowania edukacji społecznej mieszkanek i mieszkańców miasta poprzez wykłady i grupy dyskusyjne. Tematem panelu były zjawiska artystyczne, jak np. streetart, muzyka alternatywna, performans, happening, muzyka sakralna jednocząca środowiska różnych narodowości - oraz przedsięwzięcia, powstające podczas ścisłej współpracy artystów i uczestników kulturalnego wydarzenia, aktywizacja potencjału mieszkańców, który ma swój własny tembr. Dyskusja dotyczyła społecznych bodźców współtworzenia oraz podejścia partycypantów do współistnienia kulturowego. Podjęta
została również próba diagnozy współpracy środowisk twórczych polskich i ukraińskich - wobec kryzysu uchodźczego i roli sztuki w radzeniu sobie z traumą uchodźczą. Zadawano pytania o
heterogeniczność kultury społecznej. Panel adresowany był także do poznańskich odbiorców sztuki, którym zależy na rozwoju kulturalnym Poznania oraz do osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób czynny w kulturę naszego miasta. PROWADZĄCY: Mark Maximovich.

3. Wystawa "Ikona i jej interpretacje", połączona z koncertem Chórów UNISONO (4,5.11.23): zarówno wernisaż wystawy, jak i koncert chórów (polskiego i ukraińskiego): "Unisono" - oznaczały spotkanie denominacji katolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej: odpowiadały na potrzebę obcowania mieszkanek i mieszkańców Poznania ze sztuką wysoką, sakralną, na potrzebę integracji międzykulturowej mniejszości narodowych ukraińskiej i białoruskiej z lokalnym środowiskiem poznańskich artystów oraz na pragnienie twórczego dialogu kultur artystów plastyków i muzyków w ramach spotkania trzech wyznań chrześcijańskich. Wystawiono 50 prac w dwóch salach wystawowych Galerii u Jezuitów (ikony oraz grafika na podstawie ikon). Wydarzenie odbyło się wraz z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie (powtarzanym codziennie przez tydzień trwania wystawy). Przygotowano również katalog wystawy. Połączenie obu uczt artystycznych: wystawy i koncertu, o tematyce sakralnej, międzynarodowej i międzywyznaniowej - to spotkanie w przestrzeni sztuki obrazu i dźwięku przede wszystkim, gdy znikła w zasadzie bariera języka (utwory wokalne miały tekst uproszczony, zrozumiały dla Polaków i Ukraińców). Znaki pozawerbalne połączyły środowiska artystów poznańskich różnych narodowości oraz odbiorców ich sztuki (utożsamiających się z danym wyznaniem religijnym bądź niewierzących, zorientowanych na kontemplację dzieł kultury).

KURATOR: Liza Kesauri
PRODUKCJA: Marta Lewandowska-Harasimowicz
DYRYGENCI: Anastasia Mudrakova oraz Michał Gogulski
___________________
Podczas wydarzenia, jego uczestnicy zostali zaproszeni do pewnego działania zwrotnego, interakcji poprzez informację: zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie o interpretację tytułu "Tembr Galerii u Jezuitów" - w kontekście doznanych przeżyć estetycznych i atmosfery samego spotkania. Anonimowe wypowiedzi zarejestrowano dyktafonem, następnie stworzono materiał filmowy, zawierający także fotografie i fragmenty koncertów - jako formę refleksji mieszkanek i mieszkańców Poznania, partycypujących w spotkaniu. Zaproszenie do włączania się w działania artystyczne (choćby w formie takiej informacji zwrotnej na początek) wspomaga proces utożsamienia uczestników z danym miejscem i wzmaga ich poczucie przynależności do konkretnej społeczności. Do takiego zaangażowania i współtworzenia kultury z mieszkańcami naszego miasta chcielibyśmy, wraz z zaprzyjaźnionymi artystami poznańskimi, dążyć w przyszłości.
________________
TECHNICZNA OBSŁUGA PROJEKTU (akustyk/światło): Michał Zawodny
FOTOGRAFIA: Kajetan Nowicki Fotografia, Jerzy Nowak, Marta Wojtkowiak
REJESTRACJA VIDEO: Marta Wojtkowiak
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: Iwona Mikołajczyk
KOORDYNATOR PROJEKTU: Ila Biegańska
Podziękowania serdeczne dla Ojców Jezuitów na Szewskiej, szczególnie dla Dyrektora Galerii Jacka Wróbla SJ oraz Superiora Adama Tomaszewskiego SJ...
Podziękowania dla wspierających: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce, Pracownia Działań Twórczych, Faraway cafe&lunch, Związek Poznańskich Artystów Plastyków ZPAP, WowWallStudio oraz Wydział Kultury Miasta Poznania...
Podziękowania dla wszystkich uczestniczących w projekcie Artystów...
Podziękowania dla Wolontariuszy: Maria Krugiełka, Katarzyna Dolecka, Maciej Nowakowski, Katarzyna Mielczarek, Mikołaj Kondyjowski, Jędrzej Łączny, Weronika Różalska, Franciszek Pawliczak, Weronika Orwat, Victoria Voloshyn, Krzysztof Graczyk, Aniela Nowakowska, Michał Mortka, Mikołaj Miłkowski...


Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest w galerii foto Galerii u Jezuitów na Facebooku.czwartek, 7 grudnia 2023

Święty Mikołaj lub historia jednego cudu

 W sobotę 9 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 zapraszamy na polsko-ukraiński dziecięcy musical zatytułowany "Święty Mikołaj lub historia jednego cudu". Organizatorem wydarzenia jest Twórcze Autorskie Studio Kultury Integracyjnej BARSKA oraz Fundacja JRS Poland.

Wstęp wolny.